Uitbreiding van zorg

Als het probleem zich blijft stellen, ondanks de expertise van team en zorgleerkracht, die maximaal worden ingezet, dan kan in gezamenlijk overleg besloten worden om de ouders te vragen het CLB in te schakelen. De ouders hebben zelf natuurlijk ook te allen tijde het recht om op eigen initiatief de hulp van het CLB in te roepen. 

Schematische voorstelling van het zorgcontinuüm

Contacten met het CLB verlopen als volgt:

  • De ouders nemen contact op met het CLB en stellen de hulpvraag.
  • Het CLB neemt contact op met de school om te melden dat de ouders hun gecontacteerd hebben.
  • Het CLB, de ouders, de betrokken leerkracht(en), de zorgcoördinator en de coördinator komen samen voor een eerste verkennend gesprek.
  • Het CLB neemt nota van de situatie en stelt een eigen stappenplan en/of onderzoek op. De leerkrachten werken hier desgewenst aan mee (adviezen uitproberen, vragenlijst invullen, …)
  • Het CLB bepaalt nu het vervolg van het proces. De school werkt hier ten volle aan mee.

Indien besloten wordt om externe hulp in te roepen van vb. logopedist, kinesist, psycholoog… verbinden de betrokken leerkrachten zich ertoe om hier een constructief contact mee op te bouwen. Communicatie kan persoonlijk verlopen, maar in de praktijk zal dit meestal gebeuren per e-mail. Al deze berichten worden geplaatst in het digitaal LVS. De zorgleerkracht ziet erop toe dat dit ook werkelijk gebeurt.

Leave a Reply