Ouders begeleiden en adviseren in het leertraject van hun kind

  • Ouders weten dat ze bij een zorgvraag steeds terecht kunnen bij de zorgcoördinator. Dit wordt jaarlijks gecommuniceerd via Smartschool naar de ouders en ze worden hierover in september geïnformeerd op de infoavond.
  • Luisteren naar de bezorgdheden en de ervaringen van de ouders.
  • Individuele oudercontacten organiseren of bijwonen in klasverband.
  • Ouders informeren over de problematiek van het kind en de bezorgdheid van de leerkrachten.
  • Ouders adviseren over de mogelijke oplossingen en eventueel de weg naar de juiste hulpverlening tonen.
  • Ouders worden mee betrokken in ons verhaal van ‘leren leren’ op school, zodat zij hun kinderen hier kunnen in ondersteunen.
  • Bij onze schoolverlaters wordt er, in samenwerking met het CLB, een info-avond gegeven over het secundair onderwijs.
  • Eind maart of begin april is er voor de schoolverlaters ook steeds een individueel oudercontact om het vervolg van de schoolloopbaan van de kinderen te bespreken. Wij doen dit rond deze periode omdat de     opendeurdagen in de middelbare scholen nu beginnen. Wij geven als school ons advies, maar ouders blijven natuurlijk altijd vrij om hun eigen keuze te maken. Bij twijfel kunnen er nog vervolggesprekken gebeuren hierover.
  • De Libellenschool organiseert kijk- of stagedagen in andere middelbare scholen, zodat de leerlingen een duidelijker beeld krijgen van de verschillende scholen in de buurt en hier ook voeling mee krijgen. Dit kan helpen om bewuster te kiezen.