Leerlingen ondersteunen op het gebied van leerproblemen en socio-emotioneel

Leerlingen ondersteunen op het gebied van leerproblemen en socio-emotioneel
  • Bij nieuwkomers in de lagere school helpt de zorgcoördinator de klastitularis met het bepalen van de beginsituatie van de leerling. Dit kan gebeuren a.d.h.v. individuele testen, maar ook op basis van observatie.
  • Zorgleerkracht en leerkracht(en) bepalen samen, en in overleg met het kind + ouders, in welke modules het kind best kan instappen.
  • Leerproblemen en socio-emotionele problemen proberen we verder zoveel mogelijk te voorkomen door al veel actieve ondersteuning te bieden in de brede basiszorg (fase 0). Preventief werken staat bij ons steeds centraal.
  • Daarnaast investeren wij bewust de nodige tijd aan het remediërend werken (fase 1). Dit kan zowel op groepsniveau als op individueel niveau gebeuren. De ervaring leert ons dat kinderen hier op adem kunnen komen, zich gewaardeerd voelen, sterker worden in hun leerproces en hun welbevinden meestal toeneemt. Externe hulpverlening wordt hierdoor ook tot het minimum herleid voor leerlingen en ouders. De remediërende aanpak is ook steeds conform de werkwijze van de school en hierdoor vaak effectiever. Het doel is steeds dat de leerlingen zo snel mogelijk kunnen doorgroeien in hun module. Op dat ogenblik wordt de remediëring stopgezet. Remediëring zal vooral geboden worden bij nieuwe instromers, die grote hiaten hebben in de leerstof.
  • Op socio-emotioneel gebied is, naast de klastitularis,  de zorgcoördinator ook een vertrouwenspersoon voor de leerlingen. Bij ernstige conflicten bemiddelt zij tussen de leerlingen of tussen de leerkracht en de leerling. Als de leerling nood heeft aan een gesprek, kan deze altijd terecht bij de zorgcoördinator (dit kan op eigen initiatief of vanuit een bezorgdheid van een ouder of leerkracht).
  • Als de leerproblemen of socio-emotionele problemen echter aanhouden, nemen we de volgende stap in het zorgcontinuüm en stappen we over naar fase 2. Slechts in hoogst uitzonderlijke gevallen wordt er overgegaan tot een IAC. In deze gevallen kan ook het O-team worden ingeschakeld voor ondersteuning op de werkvloer.
Leave a Reply