Evaluatie

Groeirapporten 

Bij ons onderwijsproject hoort ook een andere kijk op evalueren en rapporteren. In samenwerking met de UCLL Hasselt hebben wij een heel eigen en nieuw evaluatiesysteem uitgewerkt, dat volledig gerelateerd is aan onze visie. Onze rapporten noemen wij groeirapporten. Deze rapporten bestaan uit 2 onderdelen:

1. Beelden

Wij vinden het belangrijk om een duidelijk algemeen beeld op te stellen van onze kinderen, gebaseerd op de 3 pijlers van ons krachtonderwijs: persoonlijke groei, vloeiend leren en stevige basiskennis en -vaardigheden.  Dit beeld wordt gevormd door het beeld van de leerkrachten te leggen naast het beeld van de ouders en, in de mate van het mogelijke, naast het zelfbeeld van de leerling. Zo worden er per schooljaar 2 beelden gemaakt. Deze worden steeds besproken tijdens een oudercontact in december en in juni.

Tot niveau eind 3de kleuterklas (vlinders) gebeurt de beeldvorming enkel op basis van gerichte observaties. Hiervoor hanteren we observatielijsten die aansluiten bij een referentiekader dat gebaseerd is op de OVSG leerplannen en groeilijnen.

2. Modulerapporten

Vanaf niveau eind 3de kleuterklas (vlinders) komt hier een modulenrapport voor wiskunde en taal. Vanaf niveau 1ste leerjaar (bijtjes) wordt dit  nog uitgebreid met een modulenrapport voor projectwerking en onderzoekswerk. Voor Lichamelijke Opvoeding worden er reeds modulenrapporten meegegeven vanaf het niveau van de lieveheersbeestjes (2,5 j) De verzamelde gegevens worden niet aangeduid in cijfers maar in kracht- en groeipunten. Een krachtpunt is blauw en betekent dat het kind deze doelstelling al in voldoende mate beheerst. Een groeipunt is groen en duidt aan dat de doelstelling reeds is aangeboden, maar dat het kind nog wat moet groeien om deze doelstelling vlot te beheersen. Als het kind deze doelstelling op een later tijdstip wel beheerst, wordt deze datum bij de doelstelling genoteerd, zodat de groei zichtbaar wordt.

Vanaf dit moment kunnen er naast observaties ook facultatief testjes georganiseerd worden voor taal en rekenen. Deze testjes (≠ toetsen) worden gewoon als een oefening aangeboden aan de leerling als de leerkracht denkt dat de leerling de leerstof voldoende beheerst. Als dit toch nog onvoldoende het geval blijkt te zijn, wordt er eerst geremedieerd waar nodig. Op een later tijdstip wordt dan dezelfde of een gelijkaardige test opnieuw aangeboden. Ook hier wordt gewerkt met kracht- en groeipunten voor de beoordeling van de testen. Voor rekenen en taal krijgen de leerlingen de modules aangeboden op hun eigen tempo. De doelstellingen voor de andere vakken (projectwerking en onderzoek) worden steeds gelijktijdig in de hele groep aangeboden. Dat is het verschil.

De keuze om te werken met groeirapporten is  bedoeld om kinderen op een emotioneel gezonde manier maximaal tot leren te brengen. Wij willen dit bereiken door geen on prestatiedruk op de leerlingen te leggen. Wij geloven dat leren een natuurlijk leerproces is dat vrij moet kunnen stromen. Druk en angsten zijn factoren die dit proces ernstig kunnen verstoren. Daarom kiezen wij ervoor om kinderen te laten ontwikkelen op eigen tempo volgens eigen mogelijkheden en talenten, met de nadruk op zelfsturing waarbij de leerkracht een coachende rol aanneemt.
 
We gebruiken dus eigen testen en observaties om de vorderingen van onze leerlingen te meten. Op het einde van niveau 6de leerjaar (Libellen) worden wel de paralleltoetsen van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming afgenomen. 

Leave a Reply