fbpx

Groeirapporten 

Bij ons onderwijsproject hoort ook een andere kijk op evalueren en rapporteren. In samenwerking met de UCLL Hasselt hebben wij een heel eigen en nieuw evaluatiesysteem uitgewerkt, dat volledig gerelateerd is aan onze visie. Onze rapporten noemen wij groeirapporten. Deze rapporten bestaan uit 2 onderdelen:

1. Beelden en portfolio

Wij vinden het belangrijk om een duidelijk algemeen beeld op te stellen van onze kinderen, gebaseerd op de 3 pijlers van ons krachtonderwijs: persoonlijke groei, vloeiend leren en stevige basiskennis en -vaardigheden.  

In januari vragen we de ouders om dit beeld thuis voor te bereiden aan de hand van een vragenlijst. Dit beeld dient dan als uitgangspunt bij het oudercontact in januari. Op deze manier staan de vragen, zorgen en bevindingen van de ouders centraal in dit overleg. Natuurlijk koppelen de leerkrachten hun persoonlijke bevindingen aan deze van de ouders en komen we zo samen tot een totaalbeeld. 

In juni wordt in de Libellentuin een beeld geschreven door de leerkrachten, aangevuld met gerichte foto’s van het kind doorheen het jaar, zodat we een levendig beeld kunnen meegeven van jullie kind.  In de Vlindertuin wordt er geen beeld geschreven door de leerkrachten, maar wordt er het hele jaar door samen met de kinderen aan een portfolio gewerkt, dat op het einde van het jaar besproken en meegegeven wordt aan de ouders.  

Tot niveau eind 3de kleuterklas (vlinders) gebeurt de beeldvorming enkel op basis van gerichte observaties. Hiervoor hanteren we observatielijsten die aansluiten bij een referentiekader dat gebaseerd is op de OVSG leerplannen en groeilijnen.

2. Modulerapporten

Vanaf de vlinders (niveau eind derde kleuterklas) komt hier een modulerapport bij voor
wiskunde en taal. Voor de uitwerking van deze modules baseren wij ons op de leerplandoelen van het OVSG.

De verzamelde gegevens worden niet aangeduid in cijfers maar in kracht-
en groeipunten. Een krachtpunt is blauw en betekent dat het kind deze doelstelling al in
voldoende mate beheerst. Een groeipunt is groen en duidt aan dat de doelstelling reeds is
aangeboden, maar dat het kind nog wat moet groeien om deze doelstelling vlot te
beheersen.
Vanaf de bijtjes (niveau 1 ste leerjaar) wordt dit nog uitgebreid met een rapport voor L.O.,
projectwerking en muzische vorming.

Vanaf dit moment kunnen er naast observaties ook facultatief testjes georganiseerd worden voor taal en rekenen. Deze testjes (≠ toetsen) worden gewoon als een oefening aangeboden aan de leerling als de leerkracht denkt dat de leerling de leerstof voldoende beheerst. Als dit toch nog onvoldoende het geval blijkt te zijn, wordt er eerst geremedieerd waar nodig. Op een later tijdstip wordt dan dezelfde of een gelijkaardige test opnieuw aangeboden. Voor rekenen en taal krijgen de leerlingen de modules aangeboden op hun eigen tempo. De doelstellingen voor de andere vakken (projectwerking en onderzoek) worden steeds gelijktijdig in de hele groep aangeboden.

De keuze om te werken met groeirapporten is  bedoeld om kinderen op een emotioneel gezonde manier maximaal tot leren te brengen. Wij willen dit bereiken door zo weinig mogelijk prestatiedruk op de leerlingen te leggen. Wij geloven dat leren een natuurlijk leerproces is dat vrij moet kunnen stromen. Druk en angsten zijn factoren die dit proces ernstig kunnen verstoren. Daarom kiezen wij ervoor om kinderen te laten ontwikkelen op eigen tempo volgens eigen mogelijkheden en talenten, met de nadruk op zelfsturing waarbij de leerkracht een coachende rol aanneemt.
 
We gebruiken dus eigen testen en observaties om de vorderingen van onze leerlingen te meten. Op het einde van niveau 6de leerjaar (Libellen) worden wel de paralleltoetsen van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming afgenomen.