fbpx

Ons onderwijsconcept is gebaseerd op een bepaalde mens- en maatschappijvisie. Het wereldbeeld dat beschreven staat in het boek ‘De ontkooiing (Kom uit je comfortzone!)’ leunt dicht aan bij de visie van De Libellenschool. Hans Peter Roel beschrijft hier op overzichtelijke wijze in de veranderingen in de maatschappij, die ervoor hebben gezorgd dat wij vinden dat het nu ook tijd is om het onderwijssysteem te veranderen. 

De ontkooiing
De ontkooiing

De ontkooiing 

We bevinden ons op een keerpunt in de geschiedenis. Een periode waarin de grenzen van onze hebzucht zijn bereikt. We hebben de toekomst van onze kinderen op het spel gezet. Er zijn radicale veranderingen noodzakelijk. 

We staan aan het begin van het inspiratietijdperk. Nieuwe inzichten zijn een bron van briljante ideeën. We leven in een tijd waarin we uiteindelijk ontdekken dat het geluk niet zit in wat je bezit, maar in wat je creëert. Er zijn nieuwe kansen, waar talent en creativiteit floreren.

In het inspiratietijdperk ontdekken we hoe creatief en krachtig we werkelijk zijn. We leren onze angst en beperkende overtuigingen los te laten. Als we ontkooid zijn, ervaren we hoe briljant, getalenteerd en fabelachtig we werkelijk zijn.

We zijn geboren om onze creativiteit en onze talenten te benutten, om zo te worden wie we werkelijk zijn.

De cyclus van 50 jaar 

Voor veel mensen lijkt de wereld nu een chaos, met veel onzekerheden en dreigende gevaren, waarover we geen controle hebben. Hierdoor worden veel mensen onzeker, bang, pessimistisch, ongelukkig of zelfs zwaar depressief. Als we deze tijd echter in historisch perspectief plaatsen, dan wordt ons al snel duidelijk dat de veranderingen die nu op ons af komen eigenlijk heel logisch zijn.  Iedere 50 jaar is er sprake van een nieuw tijdperk, met eigen wetten en karakteristieken. Iedere 50 jaar zitten we in een ander tijdperk van onze ontwikkeling. In iedere periode zijn er weer andere factoren die succes bepalen. Op dit moment leven we in het ‘inspiratietijdperk’. Om deze tijd beter te begrijpen is het belangrijk dat je een overzicht hebt van de vorige periodes. Deze worden hieronder kort even samengevat.  

Het agrarische tijdperk (1850 – 1900) 

In dit tijdperk ligt de klemtoon op de landbouw. De boeren maken lange en zware werkdagen. Onderwijs is slechts voor weinigen weggelegd. De  kinderen helpen mee op het land. In deze tijd ligt de macht bij de grootgrondbezitters, de adel en de kerk. De belangrijkste energiebronnen zijn menselijke- en dierlijke spierkracht, en in mindere mate de wind- en waterkracht.  

Het industriële tijdperk (1900 – 1950)

De mens ontwikkelt zich en langzaam gaat het agrarische tijdperk over in het industriële tijdperk. Machines worden uitgevonden met massaproductie in fabrieken als gevolg. Hierdoor ontstaat verstedelijking. Kinderen gaan naar school en de leerplichtwet wordt ingevoerd. (1914 in België). Grondbezit neemt af als machtsfactor (fabrieken hebben weinig ruimte nodig).  De belangrijkste productiefactoren zijn: voldoende grondstoffen, een uitstekende locatie, goed geschoolde, gehoorzame arbeidskrachten en kapitaal om te investeren in machines en gebouwen. De macht komt bij de bankiers en de grote industriëlen te liggen. In dit industriële tijdperk hebben zich veel ingrijpende veranderingen voorgedaan; we mogen hier zeker spreken van een revolutionaire tijd.  In deze periode hebben 2 wereldoorlogen plaats gehad, nieuwe energiebronnen worden ontdekt en nieuwe vervoermiddelen. Maar ook nieuwe communicatiemiddelen (telefoon) en nieuwe media (radio en televisie).  

Het informatietijdperk (1950 – 2000)

De computer ligt aan de basis van de volgende periode: het informatietijdperk. Voor het eerst wordt informatie door computers bewerkt en opgeslagen. Computers krijgen een groter wordende invloed op ons leven.  Arbeid wordt overgenomen door machines; arbeiders worden managers, adviseurs en professionals. Een goede opleiding genieten om kennis te verwerven en een goed netwerk uit te bouwen wordt steeds belangrijker. Informatie wordt de belangrijkste productiefactor. De macht van machines en kapitaal verschuift naar kennis. De massale verschuiving van handenarbeid naar hoofdarbeid is de grootste verandering geweest in dit tijdperk. Naast de kennis wordt ook de mobiliteit van de mensen vergroot. De komst van het internet wordt de ondergang van de kenniseconomie. Informatie wordt voor iedereen toegankelijk.  Bankiers en zakenmensen tonen vaak hebzucht, met een financiële crisis als gevolg. Zo kan het niet verder en verandering is nodig. Hiermee staan we aan het begin van een nieuw tijdperk: het inspiratietijdperk. 

Het inspiratietijdperk (2000 – 2050) 

In deze tijd komen mensen in opstand tegen de graaicultuur. Ze willen geen saai werk meer doen om zo hun talenten te benutten. Bovendien verzetten ze zich meer tegen het uitputten van de grondstoffen en maken ze zich zorgen over de opwarming van de aarde.  Mensen gaan op zoek naar een evenwicht tussen People, Planet en Profit. We beseffen dat het zo niet verder kan en ondernemen actie om onze aarde terug leefbaar, liefdevoller en aangenamer te maken om op te wonen.  Inspiratie komt van binnenuit en gaat over ‘bezieling’ en ‘leven vanuit innerlijke passie’. Mensen ontdekken dat ze spirituele wezens zijn en maken de weg naar binnen. We gaan massaal mediteren en krijgen inzicht in ons onderbewustzijn. Zo maken we terug contact met onszelf en zijn we in staat om ons te laten inspireren door het universum. Ook in de bedrijfswereld en het onderwijs vindt dit zijn weg naar binnen. Mensen, organisaties en bedrijven gaan zich stilaan ‘ontkooien’. Creativiteit wordt de nieuwe machtsfactor. Bewustzijn, wijsheid en inzicht bepalen het succes van een organisatie. Het wordt een mooi tijdperk met ongekende innovaties, waarin we samen zullen werken aan een nieuwe en mooie wereld!

Hans Peter Roel; Auteur van de ontkooiing
Hans Peter Roel; Auteur van de ontkooiing