INSCHRIJVEN 2019/2020

Hoe verloopt de inschrijvingsprocedure?

Een leerling die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van zijn/haar hele schoolloopbaan, tenzij hij/zij in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten of tenzij de ouders een andere schoolkeuze maken.
 

De inschrijvingen voor het volgende schooljaar starten:

·         in de twee weken volgend op 1 maart kunnen broers, zussen van reeds schoolgaande kinderen in onze
          school ingeschreven worden. 

·         in de derde week volgend op 1 maart kunnen de kinderen van personeelsleden ingeschreven worden.

·         vanaf de vierde week volgend op 1 maart kunnen alle andere kinderen ingeschreven worden.

De precieze data zullen elk jaar voorafgaand aan de inschrijvingen gecommuniceerd worden.
 

Kinderen kunnen ten vroegste naar school komen als ze de leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben.
 

De instapdata zijn:

·         de eerste schooldag van september

·         de eerste schooldag na de herfstvakantie

·         de eerste schooldag na de kerstvakantie

·         de eerste schooldag van februari

·         de eerste schooldag na de krokusvakantie

·         de eerste schooldag na de paasvakantie

·         de eerste schooldag na Hemelvaart

Kinderen jonger dan 2,5 jaar kunnen worden ingeschreven in het jaar waarin ze twee jaar worden.

De Libellenschool schrijft maximum 15 leerlingen per geboortejaar in.

Elke inschrijving gebeurt door de coördinator aan huis. Aan elke inschrijving gaat een intakegesprek vooraf, waarbij er afgetoetst wordt wat de verlangens/verwachtingen zijn van de ouders en in welke mate de Libellenschool hieraan kan voldoen op basis van het pedagogisch project, zodat de ouders goed geïnformeerd zijn en een weldoordachte keuze kunnen maken. Daarnaast krijgen de ouders ook uitleg over het schoolreglement en de inschrijvingsprocedure.

Indien ouders niet akkoord gaan met de pedagogische visie van de school of met het schoolreglement wordt het kind niet ingeschreven. Er wordt van de ouders gevraagd om zich hier schriftelijk mee akkoord te verklaren.

Indien leerlingen met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs zich willen inschrijven in de Libellenschool, maakt het verslag deel uit van de informatie die de ouders overmaken aan de school bij de inschrijving. Ook indien een verslag wordt opgemaakt tussen het moment van de inschrijving en de effectieve instap, melden de ouders dit aan de school. Deze verbindt zich er dan toe een overleg te organiseren met de ouders, het CLB en de klassenraad.

Indien je kind specifieke noden aan onderwijs, therapie en/of verzorging nodig heeft, die de draagkracht van onze school overschrijden, kunnen wij dit kind doorverwijzen. Dit gebeurt enkel indien wij de beschikbare ondersteunende maatregelen ontoereikend achten en rekening houdend met het advies van het CLB. We delen dit gemotiveerd mee aan de ouders.

 

Een inschrijving vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de onderwijszoekende op de dag van de instap aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Elke inschrijving moet door beide ouders ondertekend worden, ook in het geval van echtscheiding. Alleen dan is de inschrijving rechtsgeldig.

Een gerealiseerde inschrijving moet door de ouders van het kind bevestigd worden op de eerste schooldag (of instapdag) dat het kind effectief naar school mag komen. Zo niet, wordt de plaats terug vrijgegeven. Als er een plaats vrijkomt in een bepaalde groep binnen de eerste 10 schooldagen van het schooljaar wordt de eerste die in aanmerking komt in het inschrijvingsregister telefonisch of schriftelijk gecontacteerd.

Indien de ouders geen interesse meer vertonen, worden volgende zaken op het aanmeldingsdossier genoteerd:

·         datum en uur van contact

·         wijze van contact

·         naam van de gecontacteerde

·         reden waarom het kind van de aanmeldingslijst mag geschrapt worden (verhuis, inschrijving in een andere school, … ).

Indien een kind de school heeft verlaten en men wenst het later opnieuw in te schrijven, dan moet de hierboven beschreven inschrijvingsprocedure volledig en opnieuw in acht worden genomen.

Welke documenten dienen afgegeven/ingevuld te worden bij de inschrijving van een kind?

·         Kids ID of ander identiteitsbewijs

·         Akkoordverklaring met ons schoolreglement en de pedagogische visie van de school

·         Ondertekenen van het inschrijvingsregister van de school

De Libellenschool zal op geen enkele wijze bij inschrijvingen een onderscheid maken op basis van afkomst, ras of geloof.

Niveau 3de leerjaar


VOLZET

GEBOORTEJAAR 2014

nog 4 plaatsen vrij 
van de 15

GEBOORTEJAAR 2017

nog 4 plaatsen vrij
van de 15

Niveau 2de leerjaar


VOLZET

GEBOORTEJAAR 2015

nog 4 plaatsen vrij
van de 15

Niveau 1ste leerjaar

nog 5

 plaatsen vrij
van de 15

GEBOORTEJAAR 2016

nog 2 plaatsen vrij
van de 15

Contact

  • Facebook Social Icon
  • Pinterest - Black Circle

Innnoverend onderwijs

Email: info@delibellenschool.be

TEL: 011 49 45 30

vzw de Libel

Sooi Willemsplein 3

3910 Neerpelt 

Anouk Nijs